Avoin tiede koko tiedeyhteisön yhteisenä haasteena ja mahdollisuutena

Avoin tiede on noussut kansainvälisesti merkittäväksi tavaksi edistää tiedettä ja toisaalta myös lisätä tieteen vaikuttavuutta yhteiskunnassa. Sen avulla tutkimuksen tulokset ovat nopeasti muiden tutkijoiden saatavilla, mikä säästää resursseja, edistää tieteen korkeaa laatua ja mahdollistaa uusien tutkimuskysymysten nousun. Avoin tiede ja tutkimus innostaa kansalaisia, yrityksiä ja päätöksentekijöitä sekä mahdollistaa uusia oivalluksia ja tuottaa arvokasta ymmärrystä. Avoin tiede laajentaa mahdollisuuksia osallistua tieteelliseen tutkimukseen. Tämä edellyttää tutkimuksen tuottamien ja tarvitsemien julkaisujen, datan, menetelmien, osaamisen ja tukipalveluiden laajamittaista saatavuutta.

Avoin tiede on myös valtava kulttuurimuutos tutkimusyhteisölle. Se muokkaa tapaa tehdä ja kertoa tutkimuksesta, miten tutkimuksen tekoa ja tulosten jakamista rahoitetaan sekä miten toimitaan yhdessä uudessa avoimessa kulttuurissa. Merkittäviä kysymyksiä on siis runsaasti. Osa niistä on selkeästi kotimaisia kysymyksiä mutta enenevissä määrin avoimen tieteen kulttuurin mahdollisuudet ja haasteet jaetaan kansainvälisellä tutkimuskentällä. On tullut aika tehdä yhdessä avoimesta tieteestä osa tieteen arkea.

Uusiin haasteisiin on Suomessa hyvät edellytykset tarttua. Avoin tiede ja tutkimus -hanke 2014–2017 oli opetus- ja kulttuuriministeriön hanke tiedon saatavuuden ja avoimen tieteen edistämiseksi. Tavoitteena oli edistää tieteen ja tutkimuksen luotettavuutta, tukea avoimen tieteen ja tutkimuksen toimintatavan sisäistämistä tutkijayhteisössä sekä lisätä tutkimuksen ja tieteen yhteiskunnallista ja sosiaalista vaikuttavuutta. 

Nyt jatkamme yhdessä tältä pohjalta. Opetus- ja Kulttuuriministeriö on vuoden alusta siirtänyt avoimen tieteen viestinnän tehtävät TSV:lle (Tieteellisten Seurain Valtuuskunta). TSV:llä on pitkä historia erityisesti avoimen julkaisemisen edistäjänä sekä tieteen tuomisessa osaksi yhteiskuntaa, sen päätöksentekoa ja kansalaistoimintaa. TSV on nyt mukana kun avoimen tieteen keskeiset toimijat tekevät yhteistyötä hahmottaakseen miten avoimen tieteen yhteinen tekeminen koordinoinaan ja miten siitä viestitään. Valmiista suunnitelmista kerrotaan tällä sivulla viimeistään syksyllä 2018.