Instruktioner och policyn

Öppen vetenskap är en gemensam utmaning och en möjlighet för hela forskningssamfundet.

Öppen vetenskap har blivit ett internationellt betydelsefullt sätt att främja vetenskaplig forskning och öka dess samhälleliga påverkan. Öppen vetenskap gör forskningsresultaten lättillgängliga för andra forskare vilket sparar på resurser, främjar vetenskapens höga kvalitet och ger upphov till nya forskningsfrågor.

Öppen vetenskap och forskning

  • inspirerar medborgare, företag och beslutsfattare
  • möjliggör nya insikter och fördjupar vår syn på världen
  • utökar möjligheterna att delta i vetenskaplig forskning.

För att nå allt detta krävs en omfattande tillgång till de publikationer, data, metoder, kunskaper och stödtjänster som produceras och behövs i forskningsarbete.

Öppen vetenskap är också en stor kulturell förändring för forskningssamfundet. Det förändrar sättet att utföra forskning och rapportera om forskningsresultaten, det förändrar forskningsfinanciering och leder till en mera öppen forskningskultur.

Öppen vetenskap kräver beslut och innebär flera frågor som måste diskuteras. En del frågor är klart inhemska, men allt oftare delas möjligheterna och utmaningarna inom öppen vetenskap av det internationella forskningsfältet.

Undervisnings- och kulturministeriet har gett den Vetenskapliga samfundends delegation (TSV) som uppgift att kommunicera om öppen vetenskap. Delegationen har en lång historia i främjandet av open access-publicering och utspridande av vetenskaplig kunskap i samhället, bland medborgarrörelser och beslutsfattare. Delegationen har varit med när nyckelaktörerna inom öppen vetenskap har tillsammans försökt komma fram till hur koordinering och kommunikation av det gemensamma arbetet kring öppen vetenskap ska utföras.