Pitkäaikaissaatavuuden toimintamalli

Opetus- ja kulttuuriministeriön Avoin tiede ja tutkimus -hanke (ATT) kehittää pysyvää ja koordinoitua toimintamallia  tietopääoman ja erityisesti tutkimusaineistojen hallinnan tueksi. Pyrkimyksenä on, että tutkimuksen todennettavuus ja toistettavuus elinkaaren eri vaiheissa onnistuu ja tulosten hyödyntäminen on helppoa. Tällöin tutkimustuloksia voidaan käyttää yhä uudelleen, arvioida, hyödyntää päätöksenteossa ja turvata digitalisoitumisen myötä yhä nopeammin kasvavat tietomäärät tulevien tutkijasukupolvien käyttöön. Tavoitteena on, että vuodesta 2018 alkaen opetus- ja kulttuuriministeriö tarjoaa tutkimusaineistojen pitkäaikaissaatavuuspalvelua korkeakouluille.

Toimintamallista pyritään tekemään:

  • Helppokäyttöinen ja läpinäkyvä toimijoille. Läpinäkyvyys on keino toimijoiden luottamukseen ja sitoutumiseen
  • Monimuotoinen ja hajautettua arkkitehtuuria tukeva. Tällöin laaja toimijakentän osaaminen ja tarpeet voidaan parhaiten hyödyntää
  • Kustannustehokas ja taloudellisesti kestävä
  • Erilaisia liiketoimintamalleja tukeva esim. kansainvälisessä yhteistyössä
  • Erilaisia exit-ratkaisuja tukeva. Kansalliselta alueelliselle, kansalliselle ja kansainväliselle tasolle siirryttäessä materiaalien siirto palvelusta toiseen tulee olla helppoa.

Toimintamallin tulee mahdollistaa ja tukea eri tieteenalojen ja toimintojen tarpeita, sekä olla muokattavissa oleva kerroksellinen, modulaarinen ja kustannustehokas ratkaisumalli, jossa hyödynnetään olemassa olevia komponentteja. Kokonaisuuden tulee Avoimen tieteen arkkitehtuuriperiaatteiden mukaisesti mahdollistaa tutkimuksen tuotosten avoimuus ja jatkokäyttö primäärilähteistään. Tämä tarkoittaa, että tutkimustuotoksille on hyvin määritetty primäärilähde, joka hoitaa tehtäväänsä hyvien tiedonhallinnan käytäntöjen mukaisesti.