Hyvä tieteellinen käytäntö

Opetus- ja kulttuuriministeriön asettama tutkimuseettinen neuvottelukunta TENK on vuonna 2012 päivittänyt yhdessä suomalaisen tiedeyhteisön kanssa tutkimuseettiset ohjeet hyvästä tieteellisestä käytännöstä ja sen loukkausten käsittelemisestä. Suomen Akatemia on sitoutunut näiden ohjeiden noudattamiseen. Kaikki 15 yliopistoa  ja ammattikorkeakouluista 22/27, 25 tutkimuslaitosta ja 7 muuta tahoa (esim. Pelastusopisto ja Suomen Lähi-Idän instituutin säätiö) ovat sitoutuneet Hyvä tieteellinen käytäntö -ohjeisiin.(www.tenk.fi)

Hyvää tieteellistä käytäntöä koskevien ohjeiden soveltaminen on tutkijayhteisön itsesäätelyä, jolle lainsäädäntö määrittelee rajat. Hyvä tieteellinen käytäntö on myös osa tutkimusorganisaatioiden laatujärjestelmää. (www.tenk.fi).

Jokainen tutkija ja tutkimusryhmä vastaa t ensisijaisesti itse hyvän tieteellisen käytännön ja voimassaolevan lainsäädännön noudattamisesta. Jos epäillään, että hyvää tieteellistä käytäntöä on loukattu, on yliopiston vastuu tutkia, onko näin. Tutkinnassa yliopiston on noudatettava TENKin menettelyohjeita ja hallintolakia (434/2003). (www.tenk.fi)

TENKIN mukaan hyvän tieteellisen käytännön keskeisin lähtökohtiin kuuluvat tiedeyhteisön tunnustamien toimintatapojen noudattaminen, kestävät tiedonhankinta-, tutkimus- ja arviointimenetelmät, toisten työn kunnioitus, tietoaineistojen tallentaminen tieteelliselle tiedolle asetettujen vaatimusten edellyttämällä tavalla, kunnossa olevat tutkimusluvat, etukäteen sovitut oikeudet ja tekijyyttä koskevat periaatteet, sidonnaisuuksien ilmoittaminen, esteellisyyden huomioonottaminen ja hyvän henkilöstö- ja taloushallinnon noudattaminen tietesuoja huomioonotettuna.

Tutkimuseettinen neuvottelukunta on antanut ohjeistuksen humanistisen, yhteiskuntatieteellisen ja käyttäytymistieteellisen tutkimuksen eettisistä periaatteista sekä ehdotuksen eettisen ennakkoarvioinnin järjestämiseksi näillä aloilla. Ihmistieteisiin luettavaa tutkimusta koskevat eettiset periaatteet jaetaan kolmeen osa-alueeseen:

  1. tutkittavan itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen
  2. vahingoittamisen välttäminen
  3. yksityisyys ja tietosuoja. (www.tenk.fi)

Lue lisää Tutkimuseettisen neuvottelukunnan sivuilta.

Myös Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto ylläpitää Tutkimusetiikkaa ja lakipykäliä-sivustoa