Tiedonkeruussa mukana

Tiedonkeruun käynnistämisessä ovat merkittävässä osassa olleet Open Knowledge Finland ry ja sen Avoimen tieteen työryhmä , jonka puolesta Leo Lahti teki ensimmäisen tietopyynnön Aalto-yliopistolle. Tämä tietopyyntö johti myöhemmin hallinto-oikeuden päätökseen. Tietopyynnöstä ja siihen liittyvistä seikoista on kerätty tietoa asianomaisten osalta Githubiin. Tätä aktiivisuutta on tukenut myös Open Science Finland Facebook-ryhmä.

Varsinaisen keskitetyn tietopyynnön tutkimusorganisaatioihin lähetti opetus- ja kulttuuriministeriö yhteistyössä kansallisen FinELib-konsortion kanssa.

Tiedonkeruussa koordinoivana osapuolena on ollut myös Avoin tiede ja tutkimus -hanke, joka toteutti tietoaineiston yhtenäistämisen yhdessä muiden tietopyyntöön osallistuneiden osapuolten kanssa. Hankkeessa on myös toteutettu verkkosovellus tietoaineiston julkaisuun, jonka lähdekoodi on saatavilla Githubista.

Tiedonkeruu ja tietoaineiston kokoaminen ei olisi ollut mahdollista ilman tietopyyntöön vastanneita korkeakoulujen, tutkimuslaitosten ja muiden organisaatioiden kirjastoja ja niiden henkilökuntaa. Kiitämme tietojen toimittamisesta seuraavia organisaatioita:

Aalto-yliopisto Maanmittauslaitos
Arcada ammattikorkeakoulu Metropolia Ammattikorkeakoulu
Centria-ammattikorkeakoulu Metsäntutkimuslaitos
Diakonia-ammattikorkeakoulu Mikkelin ammattikorkeakoulu
Eduskunnan kirjasto Oulun ammattikorkeakoulu
Geologian tutkimuskeskus Oulun yliopisto
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Poliisiammattikorkeakoulu
Hanken Svenska handelshögskolan Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos
Helsingin yliopisto Saimaan ammattikorkeakoulu
Humanistinen ammattikorkeakoulu Satakunnan ammattikorkeakoulu
Hämeen ammattikorkeakoulu Savonia-ammattikorkeakoulu
Ilmatieteen laitos Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Itä-Suomen yliopisto Sibelius-Akatemia
Jyväskylän ammattikorkeakoulu Suomen Akatemia
Jyväskylän yliopisto Suomen ympäristökeskus
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Taideyliopisto
Kajaanin ammattikorkeakoulu Tampereen ammattikorkeakoulu
Kansallisgallerian kirjasto Tampereen teknillinen yliopisto
Kansalliskirjasto Tampereen yliopisto
Kansaneläkelaitos Teatterikorkeakoulu
Karelia-ammattikorkeakoulu Teknologian tutkimuskeskus VTT
Kuvataideakatemia Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Turun ammattikorkeakoulu
Lahden ammattikorkeakoulu Turun yliopisto
Lapin ammattikorkeakoulu Työterveyslaitos
Lapin yliopisto Ulkopoliittinen instituutti
Lappeenrannan teknillinen yliopisto Vaasan ammattikorkeakoulu
Laurea-ammattikorkeakoulu Vaasan yliopisto
Luonnonvarakeskus Valtion taloudellinen tutkimuskeskus
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea Yrkeshögskolan Novia
Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus Åbo Akademi