Tutkimuksen tiedonhallinnan suunnittelu

Tutkimukseen liittyy paljon tiedonhallintaa. Tiedonhallintaan on perinteisesti liitetty tiedonhaku ja viitteiden hallinta, jotka edelleen ovat niitä osia joita yhdistetään lähinnä kirjasto-osaamiseen. Tämän päivän tutkija painiskelee kuitenkin monen muunlaisen, yhä useammin sähköisen, tiedon kanssa: muistiinpanojen, kirjeenvaihdon, tutkimusdatan, kuvien, äänitteiden, sovellusten, artikkeliversioiden, sopimusten, tutkimustietojärjestelmien, julkaisuarkistojen, koodikirjojen, lokien, suunnitelmien, hakemusten, budjettien ja raporttien, joitakin mainitaksemme. Usein lisäksi tutkimusprojekteissa tietoa jaetaan kollegoiden kesken, jolloin versioitakin saattaa syntyä useita. Tutkimuksen toistettavus ja todennettavuus ovat tavoitteita, jotka on hyvä pitää mielessä. 

Kaiken tämän tiedon hallinnan suunnitteluun on syytä panostaa. Kirjastoalan ammattilaisten olisi hyvä olla tässä osallisena ja tutkijan ja tutkimusorganisaation tukena. Kannattaa esimerkiksi selvittää mahdollisia yhteistyöalustoja, sovelluksia, tietoarkistoja yms. jo suunnitteluvaiheessa, jotta kustannukset voi ottaa huomioon. Myös lakiin, sopimuksiin ja etiikkaan liittyvät asiat on syytä ottaa haltuun jo tutkimuksen suunnitteluvaiheessa. Suunnitelma on kuitenkin elävä dokumentti, johon kirjataan myös muutokset. Sitä on syytä pitää ajan tasalla osana projektin dokumentaatiota. Olosuhteet tai tarpeet saattavat muuttua, tai valittu ratkaisu saattaa osoittautua huonoksi. Siinä tapauksessa on tietenkin suunnitelmia päivitettävä.

Keskeinen osa tiedonhallinnan suunnittelua on tutkimusaineistojen hallinta. Aineistoihin kuuluu yhä useammin myös dataa. Jos sen hallinta epäonnistuu, koko tutkimus saattaa menettää uskottavuutensa. Hyvä suunnittelu on usein myös (avoimen) julkaisemisen edellytys. Yhä useampi tutkimuksen rahoittaja vaatiikin aineistonhallintasuunnitelmaa osana projektisuunnitelmaa. Tarkoituksena on edistää hyvää suunnittelua ja rohkaista tutkijoita jo ennen tutkimuksen aloittamista miettimään tutkimusaineistojen laatua ja käytettävyyttä. Aineistonhallinnan suunnitteluun on olemassa myös suomalaisia ohjeita, esimerkiksi Yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston opas. Nämä oppaat voivat toimia tukena kaikkien alojen tutkijoille. Lisäksi on hyvä suunnitella julkaisukanavia kaikille tutkimuksessa syntyville tuloksille, kuten menetelmille, artikkeleille jne. On syytä jo alusta pitäen selvittää mihin eri sopimukset, lait ja ohjeistukset velvoittavat tutkijaa ja miten tutkimus on mahdollista tehdä siten, että mahdollisimman paljon voidaan julkaista mahdollisimman avoimesti. Myös julkaisuajankohtia kannattaa miettiä avoimin mielin: kaikkea ei ehkä tarvitse julkaista vasta tutkimusprojektin päätteeksi. Varhainen avaaminen ja julkaiseminen voi tuoda yllättäviäkin hyötyjä omalle tutkimukselle.

 

  Suunnittele projektin aineistonhallinta ja julkaisustrategia Selvitä olemassa olevien aineistojen käyttöoikeudet Selvitä rahoittajien vaatimukset
 
  Selvitä oman organisaatiosi vaatimukset Huomioi aineistonhallinnan kustannukset rahoitus-hakemuksessa

 

 

 

Tutkimustiedonhallintaa tukemaan on kehitetty palveluita ja järjestelmiä (tutkimusinfrastruktuuria) muun muassa FIRI:n toimesta sekä Avoin tiede ja tutkimus -hankkeen yhteydessä. Tavoitteena on palveluvalikoima, joka rakentuu kestävälle pohjalle ja joka tarjoaa palveluita aineistojen, menetelmien ja julkaisujen tallentamiseen, hakemiseen ja säilyttämiseen. Näiden palveluiden tuloksena tietojen saatavuuteen, säilyvyyteen, virheettömyyteen ja laatuun voidaan luottaa. Palveluita ovat esimerkiksi Euroopan tasolla suositellut PubMed Central (PMC), arXiv, OpenAire+, Zenodo sekä Suomessa IDA, Etsin, Kielipankki ja Aila sekä korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten omat julkaisuarkistot ja tutkimustietojärjestelmät sekä tuleva pitkäaikaissaatavuusratkaisu.

Tutkimusjärjestelmän on huolehdittava näiden infrastruktuurien yhteentoimivuudesta silloinkin kun aineistoja, menetelmiä tai julkaisuja ei voida avata vapaasti käytettäviksi. Löydettävyys ja käytettävyys ovat avoimen tieteen tärkeitä piirteitä. Palveluita suunnitellaan siksi kokonaisvaltaisesti ja yhteistyössä.

Tutkimusorganisaatioiden linjauksia ja ohjeita.

< edellinen sivu seuraava sivu >