Expertarbete

Öppen forskningskultur

Vetenskapens öppenhet har alltid varit en del av ansvarsfull forskning. På en kort tid har dock det som menas med öppenhet förändrats. Nya digitala verktyg och samhällets förväntningar skapar möjligheter men de även pressar forskarsamfundet att öka på vetenskapens öppenhet och ändra på de sätt som forskning överhuvudtaget utförs, hur resultat sprids samt hur forskare belönas.

Dessa förändring bär med sig ett nytt arbetsfält som är ofta utmanande. Vad allt behövs för att forskning ska bli mera öppet? Hur ska öppen vetenskap bli en del av forskarsamfundets vardag?

Öppna data

Att öppna och möjliggöra fri tillgång till forskningsdata är inte en enkel uppgift. Till och med själva terminologin kan vara utmanande. Pratar vi om forskningsmaterial eller forskningsdata? Vad allt kan vara data?

Expertgrupper

Främjande av öppen vetenskap och forskning är hela forskarsamfundets gemensamma uppgift.  I centrum av vårt samordningsarbete är fyra expertgrupper och deras arbetsgrupper.