Öppen utbildning

Den digitala utvecklingen ger lärare nya möjligheter att dela sina undervisningsmaterial till en bredare publik och möjliggör till och med öppen undervisning online. Öppen undervisning och öppet lärande innebär dock även utmaningar och väcker många tekniska, rättsliga och kulturella frågor.

Vad är öppen undervisning

Öppen undervisning är undervisning som utnyttjar digital teknik. Målet är att minska på olika hinder och att göra deltagandet i undervisning möjligt för alla genom att öka på utbudet, hinderslös tillgång och studentcentrerat lärande (learner-centeredness). Öppen utbildning gör lärandet, inlärning, skapande av ny information, kollaborativ utveckling och distribuering mera mångsidigt. Det kombinerar också formella och informella vägar för inlärning.

I internationella sammanhang läggs tyngden många gånger på läraren (eller utbildningens organisatör). På engelska används t.ex. begreppet ”Open Education”. I Finland betonar vi oftare eleven eller studenten och därför används termen ”avoin oppiminen”, dvs. ”öppen inlärning”.

Viktiga begrepp i öppen utbildning är öppna digitala lärresurser (Open Educational Resources OER) och öppna digitala lärmetoder (Open Educational Practices, OEP). 

Öppna lärresurser är digitala forsknings- och undervisningsmaterial som har dedikerats till public domain eller licensierats med en öppen licens som ger användaren tillgång till och rätt att använda, editera och förmedla materialet med inga eller få restriktioner. Lärresurs syftar till material som är inriktat på undervisning, utbildning och lärande.

Öppna digitala lärmetoder däremot stöder produktionen, användningen och återanvändningen av öppna digitala lärresurser. De bidrar till införandet av innovativa pedagogiska modeller och stöder den studerande i kontinuerligt lärande. Dessutom uppmuntrar de öppna digitala lärmetoderna lärare och studerande att producera, samutveckla, dela och använda nya lärresurser och sätt att lära genom t.ex. meriter som fås av arbetet.

Expertgruppen i öppen utbildning

Expertgruppen i öppen utbildning har som uppgift att befrämja och diskutera frågor kring öppen utbildning och öppet lärande. Expertgruppen arbetar kring flera olika teman.

Expertgruppens sekreterare är Ilmari Jauhianen (TSV) som är även gruppens ordförande för tillfället. Under året 2019 utnämner gruppen sitt presidium.

Bekanta dig med de olika teman och kom med.