Avoimen tieteen ja tutkimuksen edistäminen sekä avoimuuden hyödyntäminen innovaatiotoiminnassa

Tyyppi/Aihealue: Erityisavustus tiede- ja korkeakoulupolitiikan kehittämishankkeisiin

Hakuaika päättyy: 30.1.2015 klo 16.00

Lisätietoja: opetusneuvos Juha Haataja, puh. 0295 3 30089, sähköposti etunimi.sukunimi@minedu.fi

Avustus on tarkoitettu tutkimusjärjestelmää koskevaan selvitys- ja kehittämistoimintaan, erityisesti avoimen tieteen ja tutkimuksen edistämiseen sekä avoimuuden hyödyntämiseen innovaatiotoiminnassa (Tieto käyttöön).

Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) julistaa haettavaksi vähintään miljoona euroa tutkimusjärjestelmää koskevaan selvitys- ja kehittämistoimintaan, erityisesti avoimen tieteen ja tutkimuksen edistämiseen sekä avoimuuden hyödyntämiseen innovaatiotoiminnassa (Tieto käyttöön).

Kansallisen innovaatiojärjestelmän keskeisiä toimijoita ovat korkeakoulut, tutkimuslaitokset sekä yritysten tutkimusyksiköt. Tässä yhteydessä innovaatiolla viitataan laajaan innovaation käsitteeseen, joka sisältää muun muassa sosiaaliset innovaatiot. Haussa painotetaan avatun tiedon käytettävyyden edistämistä sekä innovaatiojärjestelmän toimivuuden tehostamista avoimen tieteen ja tutkimuksen periaatteiden mukaisesti. Avustusta voidaan myöntää oikeustoimikelpoisille yhteisöille.

Rahoitettavien hankkeiden lähtökohtana tulee olla tiedon hyödynnettävyyden ja saavutettavuuden parantaminen sekä avatun tiedon vaikuttavuuden lisääminen innovaatioiden näkökulmasta. Tavoitteena on, että panostuksista digitaalisten tietovarantojen avaamiseen, tietosisältöjen digitointiin ja tämän kaltaisiin toimiin saadaan mahdollisimman paljon yhteiskunnallista hyötyä ja samalla luodaan mekanismeja joilla hyödyntämistä tehostetaan jatkossa.

Avustukset liittyvät OKM:n asettaman Avoin tiede ja tutkimus -hankkeen (ATT) työhön (ks. avointiede.fi). Avoimen tieteen ja tutkimuksen tavoitteena on avoimuuden keinoin edistää tiedettä ja lisätä sen yhteiskunnallista vaikuttavuutta parantamalla tutkimuksen tuottaman tiedon hallintaa ja hyödyntämistä. Tavoitteena on, että vuoteen 2017 mennessä Suomi nousee johtavaksi maaksi tieteen ja tutkimuksen avoimuudessa ja että avoimen tieteen mahdollisuudet hyödynnetään laajasti yhteiskunnassamme.

ATT-hankkeen tiekartassa on asetettu seuraava visio vuodelle 2017:

Tutkimuksen tulokset liikkuvat sujuvasti koko yhteiskunnassa: tutkijalta ja tutkimusryhmiltä toiselle, tutkimusalojen välillä, innovaatiotoimintaan sekä päättäjille ja kansalaisille. Tiedon kulkua autetaan selkeiden linjausten ja hyvien käytäntöjen avulla sekä tarjoamalla palveluita tieteen ja tutkimuksen tulosten saatavuuden turvaamiseen. Avoimuus on yhteinen toimintamalli. Avoimuus on tuonut suomalaiselle tutkimukselle kansainvälistä kilpailuetua.

Ehdotuksissa tulee huomioida ATT-hankkeen laatiman tiekartan sisältö ja tiekartan toteuttamisessa vaadittavat toimenpiteet ja teemat. Kehitystyössä tulee sitoutua avoimuuteen (esimerkiksi avointen rajapintojen ja avointen lisenssien käyttö) sekä toimia yhteistyöhakuisesti. Työ voi sisältää selvityksiä, avoimuuteen liittyvien kriittisten osaamisten yhteistyöpohjaista haltuunottoa, materiaalituotantoa, palvelujen kehittämistä, yhteentoimivuuden parantamista, innovatiivisten toimintamallien kehittämistä jne. Mahdollisena aihealueena ovat esimerkiksi pelillisyyttä hyödyntävät sovellukset ja materiaalit avoimuuteen liittyvän osaamisen kehittämiseksi ja taitojen omaksumisen edistämiseksi ja arvioimiseksi.

Lisätietoa hakuteknisistä yksityiskohdista opetus- ja kulttuuriministeriön sivuilta