Tutkimusten tulosten pitkäaikaissaatavuus

Tieteen ja tutkimuksen perusta on kestävä, kun tulokset ovat laajasti saatavilla sekä luotettavasti säilytettyjä. Opetus- ja kulttuuriministeriön Avoin tiede ja tutkimus -hanke kehittää pysyvää ja koordinoitua toimintamallia  tutkimusaineistojen hallinnan tueksi. Pyrkimyksenä on, että tutkimuksen todennettavuus ja toistettavuus elinkaaren eri vaiheissa onnistuu ja tulosten hyödyntäminen on helppoa.

Pitkäaikaissäilytysjärjestelmässä säilytettävät tutkimusaineistot muodostuvat digitaalisesta tutkimusdatasta sekä niiden metatiedoista. Metatietojen ja säilytyssuunnitelman pohjalta voidaan varmistaa aineistojen informaatiosisällön muuttumattomuus säilytystoimenpiteissä.

Tutkimusaineistojen hyödynnettävyyden kannalta pitkäaikaissaatavuus tarkoittaakin erityisesti sisällön ymmärrettävyyden varmistamista ja sen vaatimien säilytysmenetelmien soveltamista. Tällöin voidaan taata, että tulevat käyttäjät pystyvät avaamaan aineistot, tulkitsemaan sisällöt ja hyödyntämään niitä kyseisenä aikakautena käytössä olevilla välineillä.

Lue lisää tutkimksen tulosten pitkäaikaissaatavuudesta