Mitä tutkimusaineisto on?

Tutkimusaineistoilla tarkoitetaan niitä resursseja, joita tutkija tuottaa tai joita hän käyttää tutkimusprosessin aikana. Tutkimusaineistot voivat olla aineellisia tai aineettomia. Jotta aineisto olisi tutkimukseen kelpaavaa, siihen täytyy liittyä tietoja ainakin sen alkuperästä. Esimerkiksi datan liitteeksi tarvitaan kuvailevaa ja teknistä tietoa siitä mitä informaatiota se sisältää. Siksi tutkimusdataan liittyy paljon tietoa siitä, miten se on rakenteistettu ja koodattu, miten se on syntynyt ja miten sitä on käsitelty. Nämä tiedot on aina syytä tallentaa esimerkiksi metatietoihin, koodikirjoihin ja/tai muuhun dokumentaatioon. Yhdessä datan kanssa tästä kokonaisuudesta muodostuu tutkimusaineisto. Kun tutkimuksen tuloksia julkaistaan, on syytä aina huolehtia siitä, että myös tutkimusaineistot ovat kunnossa

Keskeinen osa tiedonhallinnan suunnittelua on tutkimusaineistojen hallinta. Jos se epäonnistuu, koko tutkimus saattaa menettää uskottavuutensa. Hyvälaatuinen tutkimus on läpinäkyvää ja todennettavaa. Hyvä suunnittelu on usein myös julkaisemisen edellytys. Yhä useampi tutkimuksen rahoittaja vaatiikin aineistonhallintasuunnitelmaa osana projektisuunnitelmaa. Tarkoituksena on edistää hyvää suunnittelua ja rohkaista tutkijoita jo ennen tutkimuksen aloittamista miettimään tutkimusaineistojen laatua ja käytettävyyttä. Aineistonhallinnan suunnitteluun on olemassa myös suomalaisia ohjeita, esimerkiksi Yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston opas. ATT-hankkeen Tuuli-projektin tavoitteena on kehittää ja ottaa käyttöön Suomen tutkimusorganisaatioille yhteinen työkalu datanhallintasuunnitelmien laadintaan.

Lisäksi on hyvä suunnitella julkaisukanavia kaikille tutkimuksessa syntyville tuloksille, kuten menetelmille, artikkeleille jne. on syytä jo alusta pitäen selvittää mihin eri sopimukset, lait ja ohjeistukset velvoittavat tutkijaa ja miten tutkimus on mahdollista tehdä siten, että mahdollisimman paljon voidaan julkaista mahdollisimman avoimesti. Myös julkaisuajankohtia kannattaa miettiä avoimin mielin: kaikkea ei ehkä tarvitse julkaista vasta tutkimusprojektin päätteeksi. Varhainen avaaminen ja julkaiseminen voi tuoda yllättäviäkin hyötyjä omalle tutkimukselle.