Miksi avoimuus?

Avoimen tieteen käytännöt luovat uusia mahdollisuuksia tieteelliselle tutkimukselle. Sähköisessä muodossa olevaa avointa tietoa on mahdollista jakaa ja kommentoida helposti ja nopeasti eri toimijoiden kesken. Tieteen avoin toimintamalli on osoittautunut hyväksi tavaksi edistää tieteen läpinäkyvyyttä ja toistettavuutta, mikä kokonaisuutena lisää tieteen luotettavuutta. Avoimuus antaa tutkijoille ja tutkimusorganisaatiolle mahdollisuuden edistää myös oman tieteellisen toiminnan näkyvyyttä. Avoimuus edistää tutkimuksen löydettävyyttä sekä tieteellisten toimijoiden että suuren yleisön keskuudessa. Avoimen tutkimuksen käytännöt avaavat tieteelliselle tutkimukselle huomattavia yhteiskunnallisia vaikutusmahdollisuuksia. Sivulla avoimuuden hyötyjä käsitellään neljästä suunnasta: tutkimuksen tekijöiden, tutkimusorganisaatioiden, rahoittajien ja koko yhteiskunnan näkökulmasta käsin.

Tutkijat, tutkimusryhmät ja tutkimusprojektit


Huomio- ja meriittihyödyt

Rahoitushyödyt

 • Rahoitusmahdollisuudet lisääntyvät rahoittajien kriteerit täyttämällä (avoimuuden palkitseminen, selkeiden tekijyys/omistajuussuhteiden palkitseminen

Verkostoitumisen hyödyt

 • Uusia mahdollisuuksia yhteistyöhön tuotoksia jakamalla
 • Tutkijan työkuorman jakaminen joukkoistamalla

Kustannustehokkuus- ja laatuhyödyt

 • Aikaa säästyy tutkimustyöhön selkeillä toimintamalleilla
 • Muun tutkimuksen hyödyntäminen helpompaa
 • Tutkimusideoiden synty nopeutuu ja täsmentyy
 • Tutkimuksen toistettavuus, läpinäkyvyys ja luotettavuus kasvavat
 • Päällekäistyöltä vältytään

Esimerkkitapauksia:

 

Organisaatiot

Rahoitus- ja yhteistyöhyödyt

 • Organisaatioiden rahoitusmahdollisuudet lisääntyvät
 • Kilpailuetua ja laatua avoimella tieteellä
 • Näkyvyyttä ja uusia yhteistyömahdollisuuksia avoimuudella

Laatu- ja innovointihyödyt

 • Parempaa laatua, suurempaa vaikuttavuutta sekä uusia innovaatioita
 • Tutkimuksen toistettavuus, läpinäkyvyys ja luotettavuus kasvavat


Kustannustehokkuushyödyt

 • Tulokset ja tuotokset saadaan nopeammin käyttöön
 • Resurssien hyödyntäminen ja aineistojen uudelleenkäyttö tehostuu
 • Tiedonvaihto ja tietovarannot organisaation sisällä kasvavat
 • Tietoa ja työvälineitä tutkijoiden tukemiseen
 • Valmiit toimintatavat tehostavat kaikkien työtä
 • Kommunikointi tehostuu yhteisten tapojen ja käsitteistön kautta

 

Tutkimuksen rahoittajatahot

Paremmin tietoon pohjaavat rahoituspäätökset

 • Tieteen ja rahoituksen hakijoiden arviointiin uusia välineitä avoimuuden myötä
 • Välineitä tutkimussuunnitelmien arviointiin
 • Rahoitettavien tutkimusprojektien läpinäkyvyys jo niiden aikana

Rahoituksen vaikuttavuus kasvaa

 • Resurssien hyödyntäminen ja tutkimus tehostuu: aineistojen uudelleenkäyttö ja yhdistely
 • Saatavuuden kautta tutkimuksen vaikuttavuuden kasvu
 • Tutkimus päätyy tasapuolisesti ja globaalisti kaikkien kiinnostuneiden käyttöön

Laatuhyödyt

 • Tutkimuksen toistettavuus, läpinäkyvyys ja luotettavuus kasvavat
 • Päällekkäistyöltä vältytään

 

Yleiset yhteiskunnalliset hyödyt, kansalaiset

Ymmärrys, osaaminen, vaikutusmahdollisuudet ja hyödyntäminen lisääntyvät

 • Kansalaisten tieteen, tutkimusdatan ja tutkimustulosten lukutaito kasvaa
 • Tutkimustulokset ja aineistot saadaan nopeammin koulutuskäyttöön: sivistyksen kasvu
 • Tiede kansalaisten suuntaan läpinäkyvämpää ja luotettavampaa: tiedemyönteisyyden kasvu
 • Uusien yritysideoiden/tutkimusideoiden/sovellutusten/hoitokeinojen synty tiedeyhteisön ulkopuolella
 • Kansalaiset voivat helpommin osallistua tieteentekoon joukkoistamisen avulla

Ihmisoikeuksien ja demokratian edistäminen

 • Verovaroin tehdyt tutkimukset ja data kaikkien kiinnostuneiden käyttöön ja näkyville
 • Tutkimus päätyy tasapuolisesti ja globaalisti kaikkien kiinnostuneiden käyttöön
 • Tuotosten parempi tietoturva avoimen tieteen periaatteiden avulla

Tutkimustietoon pohjaava yhteiskuntavaikuttaminen

Kansantaloudelliset hyödyt

 • Verovaroin hankittujen resurssien tehokkaampi käyttö
 • ATT kiihdyttää uusia avauksia ja nostaa potentiaalia kiihdyttää innovaatioiden ja potentiaalisten kaupallistettavienkin tuotteiden ja palvelujen kehittämistä: esimerkkinä human genome projectin aikaansaamat työpaikat yms.: https://www.genome.gov/27544383