Korkeakoulujen politiikat

Ensisijainen vastuu hyvien tieteellisten käytäntöjen noudattamisesta tutkimusdatan suhteen on tutkijoilla. Tutkimuseettisen neuvottelukunnan mukaan "vastuu kuuluu kuitenkin myös koko tiedeyhteisölle: tutkimusryhmille ja niiden vastuullisille tutkijoille, tutkimusyksiköiden johtajille sekä tutkimusta harjoittavien organisaatioiden johdolle" (TENK 2012). Hyvän tieteellisen käytännön edistäminen samoin kuin tieteelliseen tutkimukseen kohdistuvien hyvän tieteellisen käytännön loukkausepäilyjen käsitteleminen kuuluvat ennen muuta tieteellistä tutkimusta harjoittaville organisaatioille. Joka tapauksessa tarvitaan lisäksi toimenpiteitä tukemaan tutkimusdatan pitkää elinkaarta ja käytettävyyttä. Useat korkeakoulut ja rahoittajat ovatkin luoneet ohjeistuksia ja velvoitteita datanhallinnan käytäntöjen yhtenäistämiseksi ja tutkimusdatan jatkokäytön mahdollistamiseksi.

Korkeakoulut

Suomen korkeakoulujen rehtorien neuvosto on allekirjoittanut Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities-julistuksen 2005. Käytännössä korkeakoulujen periaatelinjaukset, toimintatavat ja käytännöt datanhallinnan suhteen vaihtelevat paljon korkeakouluittain. Monet korkeakoulut ovat laaatineet  yhtenäisen korkeakoulutasoisen datapolitiikan.

Korkeakoulujen sitoutuminen datanhallinnan käytäntöjen yhtenäistämiseen ja aineistojen keruun, käytön, säilytyksen ja jatkokäytön suunnittelun tukemiseen on hyvin tärkeää. Datanhallinnan käytännöt pitäisi olla selvillä jo tutkimuksen alkuvaiheessa, jolloin tutkimusdatan avoimuus ja jatkokäytön mahdollisuus varmistettaisiin. Korkeakoulujen tulisi myös pyrkiä tarjoamaan tarvittavat tukipalvelut järkevän datapolitiikan toteuttamisen mahdollistamiseksi.

Linkkilista tutkimusorganisaatiiden datapolitiikoista, ohjeista ja suosituksista.