Käsitteistö

Käsitteet auttavat muodostamaan ja kuvaamaan yhteisen ylätason näkemyksen avoimen tieteen ja tutkimuksen toimintakentästä. Käsitteistö on keskeinen yhteentoimivuuden osatekijä: systemaattisesti määriteltynä se mahdollistaa sekä ihmisen että tietojärjestelmien laadukkaan toiminnan ja semanttisesti yhteentoimivan tiedonvaihdon ja sitä kautta edistää tutkimuksen toteuttamista ja avoimuutta (Avoimen tieteen ja tutkimuksen viitearkkitehtuuri, s. 22). Alla viitearkkitehtuurissa kuvatun käsitteistön päämallin käsitteet. Käsitteiden määritelmät löytyvät kuvan alta ja Viitearkkitehtuurin mukainen käsitemalli määritelmineen liitteestä.

Käsitteet ja niiden määritelmät

akateeminen pätevyys
osoitettu kyky itsenäiseen tieteelliseen tutkimustyöhön ja omaan alaan liittyvien tietojen hallinta
     Voidaan osoittaa esimerkiksi akateemisella tutkinnolla tai julkaisutoiminnalla.

ansio tutkimustoiminnassa
tutkimuksessa tehdyn työn synnyttämiä tutkimustuotoksia ja meriittejä

arviointi
autonominen kritiikki tutkimuksen tieteellisen tason todistamiseksi ja arvon määrittämiseksi

asiantuntijatehtävä
tutkimuksellisen asiantuntemuksen hyödyntäminen oman tutkimuksen ulkopuolisessa toiminnassa
     Asiantuntijatehtäviä voivat olla esimerkiksi arvioinnit, luottamustehtävät ja jäsenyydet.

meriitti
tutkimuksessa tehdyn työn synnyttämään asiantuntemukseen perustuvat tehtävät, pätevyydet ja tunnustukset

opetus
vuorovaikutukseen perustuva toiminta, jonka tavoitteena on oppiminen (lähde: OKSA-sanasto)

osaaminen
toimijan hankkimien tietojen, taitojen, kokemusten ja toimintaverkostojen kokonaisuus, jota hyödyntämällä voidaan suoriutua tehtävistä siten, että toiminnan tulos on tavoiteltu

pedagoginen pätevyys
osoitettu taito opettaa ja ohjata oppimistilanteita

pätevyys
tapa ilmaista henkilön täyttävän kulloinkin määritellyt vaatimukset

tiede
institutionalisoitunut, luontoa, ihmistä ja yhteiskuntaa koskevien tietojen ja niiden tuottamisen tapojen järjestelmällinen kokonaisuus

tunnustus
toimijalle työstään tai toiminnastaan annettava arvonannon ilmaus
     Tunnustuksia voivat olla esimerkiksi palkinnot tai huomionosoitukset.

tutkija
henkilö, joka ammattimaisesti tieteellisiä menetelmiä käyttäen tekee tutkimusta

tutkimuksen palvelu
organisaation toimintaa ja asiantuntijatyötä, jolla tuetaan tutkimusta.

tutkimuksen tieteellinen vaikuttavuus
tiedeyhteisössä tai tutkimusympäristössä aikaansaatu laadullinen tai määrällinen muutos

tutkimuksen toimija
osallinen, joka osallistuu aktiivisesti tai osallistetaan tutkimustoimintaan

tutkimuksen vaikuttavuus
tutkimustulosten ja tutkimustoiminnassa hankittujen ansioiden kautta aikaansaatu muutos

tutkimuksen yhteiskunnallinen vaikuttavuus
yhteiskunnassa aikaansaatu kulttuurinen, sosiaalinen, taloudellinen tai poliittinen muutos

tutkimus
systemaattista ja luovaa toimintaa, jonka tavoitteena on olemassa olevan tiedon lisääminen
     Tutkimus voi viitata tutkimustoimintaan yleensä sekä yhteen tutkimustoteutukseen.

tutkimusaineisto
tutkimuksessa tuotettava ja/tai käytettävä materiaali, jota analysoimalla pyritään vastaamaan tutkimusongelmaan

tutkimusinfrastruktuuri
tarkoittaa keskitetysti, hajautetusti tai virtuaalisesti saatavilla olevia välineitä, laitteistoja, tietoverkkoja, tietokantoja, aineistoja ja tutkimuksen palveluita, jotka mahdollistavat tutkimuksen toteuttamisen sen eri vaiheissa

tutkimuskysymys
tutkimusongelmaa tarkentava näkökulma

tutkimusmenetelmä
valittu tekniikka, jonka avulla tutkimusta käytännössä toteutetaan, ja joka asettaa säännöt aineiston keruulle ja analyysille

tutkimusmetodi
suunnitelmallinen, dokumentoitu ja objektiivinen menettelytapa tehdä tutkimusta tavalla, joka tuottaa tutkimustuloksia

tutkimusongelma
valittu näkökulma tiettyyn tutkimusaiheeseen, jota tutkitaan tutkimusmenetelmin

tutkimusorganisaatio
organisaatio, jossa tehdään tutkimusta

tutkimusprojekti
tapa organisoida tutkimussuunnitelma ja tutkimustyössä tarkasteltava tutkimuskysymys suhteessa tutkimusta toteuttavan ryhmän käytettävissä oleviin tutkimusresursseihin ja aikatauluihin tavoitellun tutkimustuloksen aikaansaamiseksi

tutkimusresurssi
tutkimusprojektin käytettävissä olevat aineelliset, taloudelliset, sosiaaliset ja inhimilliset voimavarat, jotka mahdollistavat tutkimuksen toteuttamisen
     Resursseja ovat esimerkiksi henkilöiden työaika, käytettävissä oleva infrastruktuuri ja rahoitus.

tutkimusryhmä
joukko tutkijoita, jotka ovat organisoituneet saman tutkimusaiheen ympärille ja joilla on vetäjänä vastuullinen tutkija

tutkimussuunnitelma
dokumentaatio, jossa kuvataan tutkimuksen tausta, tavoitteet ja toteutus sekä saatavien tulosten suhde olemassa olevaan tietoon ja odotetut tulokset

tutkimustulos
ratkaisu tutkimusongelmaan

tutkimustuotos
yksilöitävissä oleva ilmentymä, joka välittää tietoa tehdystä tutkimuksesta ja siinä syntyneistä tuloksista

tutkimusverkosto
tutkimusta tekevien toimijoiden yhteenliittymä, joka tavoittelee tiettyyn aihepiiriin liittyvää tiedonvaihtoa, -levittämistä ja osaamisen kasvattamista

tutkimusympäristö
muodostuu tutkimuksen toimijoiden toiminta- ja yhteistyömalleista sekä osaamisesta ja palveluista

vertaisarviointi
tiedeyhteisön kehittämä laadunarviointi- ja tarkastusprosessi, jossa saman tieteenalan ammattilainen antaa lausunnon tuloksen ja sen saamiseksi toteutetun tutkimuksen tasosta

Viite: Tutkimuksen sanasto (luonnos)