Kansallinen ohje datanhallintasuunnittelun tueksi on päivitetty

Kansalliset kysymykset ja ohjeet datanhallintasuunnittelun tueksi on uudistettu! Työ on tehty kansallisena yhteistyönä ja niitä on ollut kirjoittamassa laaja asiantuntijajoukko. Osallistujia oli tällä päivityskierroksella korkeakouluista, muista tutkimusorganisaatioista sekä Suomen Akatemiasta. Ohjeiden päivitystyötä koordinoin Tuulitoimisto, jonka toiminnan on rahoittanut vuosina 2015 - 2018 Opetus- ja kulttuuriministeriö.

Nyt ilmestyneet kysymykset ja ohjeet on muokattu aikaisempaa selkeämmiksi käyttäjiltä saadun palautteen perusteella. Kysymykset ja ohjeet päivitetään jatkossakin vuosittain. Kokemuksen karttuessa suunnitelman perusrakenteen toivotaan vakiintuvan.

Yhä useammat suomalaiset organisaatiot edellyttävät datanhallinnan suunnittelua osana omia prosessejaan. Datanhallintasuunnitelma pyydetään tyypillisesti osana prosesseja, joihin perinteisesti pyydetty tutkimussuunnitelma. Kansallista peruspohjaa on hyödynnetty joko sellaisenaan tai omilla kysymyksillä täydennettynä. Harva organisaatio Suomessa käyttää täysin omia kysymyksiä tai rakennetta. Kansallisista rahoittajista mm. Suomen Akatemia käyttää kansallista peruspohjaa ja Business Finland pienin täydennyksin.

Yhteiset ohjeet taas auttavat organisaatioita alkuun ohjetyössä. Perusohjeen lisäksi tarvitsemme ainakin organisaatio-, ala- ja aineistotyyppikohtaisia ohjeita. Myös palveluiden tuottajat kirjoittavat ohjeistusta ja olisi hienoa, jos näitä voitaisiin hyödyntää yhdessä peruskysymysten kanssa. Toivomme kansallisen perusohjeen innostavan kaikkia tahoja ohjetyöhön!

Science Europe, Euroopan tutkimusrahoittajien ja tutkimusta tekevien organisaatioiden yhteistyöelin, on asettanut tavoitteekseen yhtenäistää rahoittajille tuotettavien datanhallinsuunnitelmien vaatimuksia. Myös siellä on seurattu mielenkiinnolla Tuuli-verkostossa yhteistyössä tehdyn kansallisen ohjeen kehittymistä ja käyttöönottoa suomalaisissa tutkimusorganisaatioissa. Kun Science Europen suositus Euroopan yhteisistä datanhallintasuunnitelmavaatimuksista valmistuu, suositus otetaan huomioon Suomen suunnitelmapohjassa. Tämä saattaa tapahtua jo seuraavalla päivityskierroksella.

Otamme mielellämme vastaan palautetta kysymyksistä ja ohjeista!

Aiheesta muualla

Lisätietoa antavat

Mari Elisa Kuusniemi, projektipäällikkö, Tuulitoimisto
mari.elisa.kuusniemi@helsinki.fi

Mikko Ojanen, koordinaattori, Tuulitoimisto
mikko.ojanen@helsinki.fi

Jari Friman, projektisihteeri, Tuulitoimisto
jari.friman@helsinki.fi

 

 

 

The National Guidance for Data Management Planning has been updated

National guidance and questions that assist with data management planning have been updated. A large group of experts co-operated in writing the guidance. The members of the group came from Finnish universities, research institutions and The Academy of Finland. The work was coordinated by Tuuli office, which is funded (2015-2018) by Ministry in Education and Culture.

The questions and guidance have been modified based on user feedback to make them more explicit and easier to understand.  The questions and guidance will be updated annually in the future as well.  As the expertise of the users increases it would be useful that the structure of the guidance stays the same.

More and more Finnish organisations require data management planning as part of their processes.  Typically data management plans are asked for as part of those processes where it is customary to require a research plan.  In these instances the national guidance has been used as such or organisations have added their own questions. Very few organisations in Finland use only their own questions or structure.  For instance the Academy of Finland uses the national guidance and Business Finland also uses it with minor additions. 

Common guidance helps organisations create their own guidance. In addition to basic guidance we also need organisational guidance, discipline and data type specific guidance. Service providers also write their own guidance and it would be preferable if these could be used together with the basic guidance.  We hope that the national guidance will inspire all the different research organisations to start writing their own guidances!

Science Europe, the association of European research funding organisations and research performing organisations, has set as its objective to unify funders' data management requirements. They have also with great interest followed the development of the national guidance created in our Tuuli network and its implementation in Finnish research organisations. When Science Europe completes its recommendation for common European data management requirements this recommendation will be taken into consideration in the Finnish data management guidance. This could happen already the next time we update the national guidance.

We would be very pleased if you could give us feedback on our questions and guidance!

More information:

Contact us for more information

Mari Elisa Kuusniemi, Project manager, Tuuli office
mari.elisa.kuusniemi@helsinki.fi

Mikko Ojanen, Project coordinator, Tuuli office
mikko.ojanen@helsinki.fi

Jari Friman, Project secretary, Tuuli office
jari.friman@helsinki.fi