Syystyöpajan 1.10. satoa

Avoimen tieteen ensimmäinen asiantuntijoiden syystyöpaja järjestettin 1.10.2019 Tieteiden talolla. Tapahtumaan osallistui 85 avoimen tieteen osaajaa ympäri Suomea. 

Avoimen tieteen työpajojen tarkoituksena on tarjota areena asiantuntijoiden käytännön työn edistämiseen sekä mahdollisuus käsitellä avoimen tieteen ja tutkimuksen yhteisiä kysymyksiä temaattisten asiantuntijaryhmien rajoja ylittäen.
 
Tilaisuus alkoi Henriikka Mustajoen esityksellä avoimen koordinaation kuulumisista:
 
Aamupäivän aikana työskentely eteni useiden rinnakkaisten aihealueiden kautta. 
 

Avoimet lisenssit

Julkaisemisen avoimuuden ja oppimisen avoimuuden asiantuntijaryhmien yhdessä suunnittelemassa osiossa kerättiin ongelmia ja haasteita, joita tutkijat, opettajat ja tiedekustantajat kohtaavat CC-lisenssien kanssa. Osiossa pohdittiin muun muassa, voiko kerran CC-lisensoitujen aineistojen lisenssiehtoja muuttaa jälkeenpäin, miten voi takautuvasti sopia jo julkaistujen aineistojen lisensoinnista ja mitä seurauksia on kaupallisen käytön mahdollistamisella tai kieltämisellä.
 
Osion pohjalta laaditaan myöhemmin julkaistava tietopaketti avoimista lisensseistä.
 
Työpajan suunnittelivat Tarmo Toikkanen (CC-Suomi), Leena Kaakinen (Suomen tiedekustantajien liitto), Sami Syrjämäki (TSV) ja Ilmari Jauhiainen (TSV)
 

Tutkimuksen ja opetuksen avoimuuden kannustimet

Toimintakulttuurin avoimuuden ja oppimisen avoimuuden asiantuntijaryhmien yhdessä suunnittelemassa osiossa keskusteltiin, mitä pitäisi kannustaa, kun tutkijoita ja opettajia kannustetaan avoimuuteen. Keskustelun pohjana oli EU-komission avoimen tieteen kannustimia koskevassa selvityksessä esitetty OS-CAM -matriisi.
 
Keskustelussa todettiin, että kriteerilistojen lisäksi olisi hyvä miettiä myös eri kriteerien painoarvoa - esimerkiksi avoin julkaiseminen vie eri tavalla resursseja kuin yhteiskunnallinen vaikuttaminen. Ratkaisuna esitettiin mallipohjaa, jossa eri avoimuutta edistävien kriteerien tärkeyttä ei arvoteta etukäteen, vaan josta tutkija voi itse esimerkiksi rekrytointilanteissa nostaa esiin tärkeäksi kokemia.
 
 
Työpajan suunnittelivat Laura Himanen (TUNI), Janne Pölönen (TSV/Julkaisufoorumi), Ilmari Jauhiainen (TSV) ja Eeva Savolainen (TSV/Julkaisufoorumi)
 

Avoimen tieteen hyvät käytännöt 

 
Hyvät käytännöt kiinnostavat ja erityisesti se miten niitä voitaisiin jakaa ja oppia jatkossa vielä enemmän toinen toisiltamme. Jakamisen polut olivatkin työpajan ytimessä. Kannustimien työryhmä oli laatinut kyselyn hyvistä kannusteista, joka voisi toimia hyvien käytänteiden tietovarannon keruun, kuvaamisen ja löydettävyyden välineenä. Työpajassa testattiin verkkokyselyä. Osallistujat kiittelivät luotua kyselyä ja käytäntöjen keräämistä pidettiin tärkeänä ja arvokkaana. Itse kyselyn kysymyksiä pidettiin myös oleellisina ja hyvinä. Tärkeänä pidettiin, että kysymykset ohjaavat hyvien käytänteiden jakajia tuottamaan laadukasta tietoa, jota voidaan hyödyntää muiden toimesta. Tärkeää olisi myös, että tietovarannosta löytyisi yhteystietoja mistä voisi oppia lisää ja kenen kanssa voisi tehdä yhteistyötä.
 
Työpajan jälkeen työryhmä tarkentaa vielä kyselylomaketta ja tekee siihen joitakin muutoksia. Sen jälkeen etsitään teknistä tapaa toteuttaa lomake niin, että se palvelee mahdollisimman hyvin tutkimusyhteisön toimijoita ja on sellaisella alustalla, josta sen helposti löytää. 
 
Työapajan vetivät: Laura Himanen, TUNI ja Jukka Rantasaari UTU
 

Tutkijan datapalvelut

 
Miten tutkija löytää datapalvelut? Palvelut kun toimivat vasta kun ne löytyvät ja niitä osataan käyttää. Tämä työpaja keskittyi pohtimaan palveluiden tietoisuuden lisäämistä tutkijoiden keskuudessa. Työryhmässä keskusteltiin ryhmissä palveluiden markkinoinnista: kokemuksista ja käytänteistä. Todettiin, että puskaradio on monessa kohtaa se tehokkain markkinointikeino ja asiat pitää pilkkoa pieneksi, jotta ne voidaan kohdentaa oikein ja resurssit tulevat tehokkaaseen käyttöön. 
 
Työpajassa kerättyjä kokemuksia pohdittiin Tutkijan datapalveluiden työryhmän kokoontumisessa heti seuraavana päivänä ja keskeisiä kysymyksiä on miettiä, miten jaamme jatkossa entistä tehokkaammin osaamistamme ja tietoa sekä datatuen ihmisten välillä että suoraan tutkijoille.
 
 
Työpajan veti Pauli Assinen, HY
 

Datan avoimuuden linjaus keskustelutti

 
Datan asiantuntijaryhmän työryhmä on edistänyt datan avoimuuden linjausta aktiivisesti viime keväästä lähtien. Linjausta edistetään yhteiskirjoittamismenettelyllä ja avoimen tieteen syystyöpäivillä päästiinkin ensimmäistä kertaa jo näkemään linjauksen periaatteiden luonnoksia.
 
Aamupäivän aikana keskustelua ehdittiin käydä seitsemästä datalinjaukseen liittyvästä temaattisesta aihealueesta. Vilkkaassa työskentelyrupeamassa kirjattiin ylös osallistujien ajatuksia ja ideoita mm. kulttuurinmuutoksesta, datametriikoista ja koulutustarpeista. Keskusteluissa nousi esiin monia uusia ajatuksia ja näkökulmia, joita datalinjausta edistävä työryhmä voi hyödyntää jatkotyöskentelyssään.
 
Työpajaa olivat mukana toteuttamassa Heidi Laine (CSC), Susanna Nykyri (Tampereen yliopisto), Pekka Orponen (Aalto-yliopisto), Anne Sunikka (Aalto-yliopisto), Ville Tenhunen (Helsingin yliopisto) ja Nina Järviö (TSV).
 
Julkaistu 7.10.2019
Päivitetty 28.10.2019 07.08