PSI-DIREKTIIVI

Viisitoistavuotias PSI-direktiivi saa uutta voimaa

 
 Kysymys tiedon jakamisesta yhteiskunnassa on samalla kysymys oikeudenmukaisesta yhteiskunnasta. Jos ja kun tietoa arvostetaan, sen saaminen laajaan käyttöön on merkityksellistä. Merkitys syntyy paitsi tiedon itseisarvosta tietämisen kriittisessä tavoittelussa, myös tiedon välinearvon kautta.  Ensimmäisessä tapauksessa sivistymme, jälkimmäisessä tuotamme uusia sovelluksia, innovaatioita ja tuotteita.

Tietoa saadaan nykyisin monin tavoin, digitaalisaatio ja tietoverkko palveluineen ovat muuttaneet ja tulevat muuttamaan arkeamme. Tietoja ja sisältöjä on tarjolla milloin, missä ja melkein mille laitteelle tahansa. Parhaimmillaan digitaalisuus voi parantaa tiedonsaantia ja siirtää kulutusta yhä enemmän aineettomaan muotoon, siten pienentäen ympäristöjalanjälkeämme.  Euroopan unioni pyrkii edistämään digitalisaatiota mahdollistamalla ns. digitaaliset sisämarkkinat. Kehitys tähän suuntaan edellyttää lainsäädäntökehystä, joka on suosiollinen pilvipalveluille, rajattomalle mobiilidatalle ja tiedon ja sisällön yksinkertaisen saatavuuden kehittämiselle. Samalla on kuitenkin turvattava yksityisyyden ja henkilötietojen suoja, verkkoturvallisuus ja verkon neutraalius.

Yksi osa syntynyttä ja syntyvää lainsäädäntökehystä on julkisen sektorin hallussa olevien tietojen uudelleenkäyttöä koskeva EU:n direktiivi (ns. PSI-direktiivi) 2003/98/EY. Viisitoista vuotta voimassa ollut PSI-direktiivi on osaltaan edesauttanut julkisen sektorin hallussa olevan tiedon uudelleenkäyttöä ja yhdenmukaistanut tiedon avaamisen periaatteita ja käytäntöjä EU-jäsenvaltioissa. PSI-direktiiviä ollaan nyt tarmokkaasti uudistamassa, tavoitteena helpottaa julkishallinnon hallussa olevien tietovarantojen uudelleen käyttöä myös muihin tarkoituksiin kuin niihin, joita varten tiedot on alun perin kerätty.

Komissio toteutti direktiivin aiemmin tänä vuonna täytäntöönpanosta arvioinnin. Johtopäätöksissä todetaan, että vaikka direktiivin tehokkaassa, tuloksellisessa ja asianmukaisessa toimeenpanossa on saavutettu keskeisiä digitaalisiin tietoaineistoihin kohdentuvia politiikkatavoitteita, silti osa toimenpiteistä on kuitenkin osoittautunut riittämättömiksi tietojen potentiaalin hyödyntämisessä. Niinpä komissio esittää direktiivin uudistamista, ja direktiivin soveltamisalaa ehdotetaan laajennettavaksi uusiin tietoaineistoihin sekä toimijoihin.

Direktiiviä oltaisiin laajentamassa koskemaan dynaamista, muuttuvaa tietoa, ja jakelutavaksi lisättäisiin koneiden väliseen tiedonvaihtoon tarkoitetut ohjelmointirajapinnat (API). Käyttäjä saisi jatkossa myös dynaamisen, jatkuvasti muuttuvan tiedon suoraan sen lähteestä. Jäsenmaat velvoitettaisiin myös kehittämään julkisin varoin rahoitetun tutkimusdatan saatavuutta.

Suomessa valtioneuvosto on antanut eduskunnalle toukokuussa 2018 selvityksen komission tiedonannosta yhteisestä eurooppalaista data-alueesta (E 27/2018 vp). PSI-direktiivin muuttamista koskeva aloite on osa tätä kokonaisuutta. Kansallista valmistelua ehdotuksen osalta on tehty yhteistyönä valtiovarainministeriön, oikeusministeriön, opetus- ja kulttuuriministeriön, maa- ja metsätalousministeriön, liikenne- ja viestintäministeriön sekä työ- ja elinkeinoministeriön kesken. Uudistusehdotuksen toivotaan valmistuvan syksyn aikana.
 Seuraamme jännityksellä miten tutkimusdata tuodaan PSI-direktiiviin!

Eduskunnan U-kirje aiheesta löytyy osoitteesta
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Kirjelma/Sivut/U_35+2018.aspx
 

Päivitetty 13.12.2018 08.58