Avoin tutkimusdata

Tutkimusdatan laaja saatavuus ja käytettävyys tehostavat ja edistävät oleellisesti tutkimusta, kansainvälistä yhteistyötä, mahdollistavat uusia löytöjä sekä edistävät tutkijoiden tasavertaisia mahdollisuuksia tutkimusdatan käyttöön. Avoimuuden tuomat paremmat uudelleenkäyttömahdollisuudet hyödyttävät niin tutkijaa, tiedeyhteisöä, tutkimuksen rahoittajia kuin  yhteiskuntaa. Tutkimusdata on avointa kun se on saatavilla käyttökelpoisessa ja ymmärrettävässä muodossa tietoverkossa, eikä sen käyttöä ja muokkausta rajoiteta. Tutkimusdatan tulee kuitenkin aina olla jäljitettävää ollakseen luotettavaa.

Tutkimuksen tietoaineistot (TTA) -hankkeessa on laadittu datanhallinnan osa-alueet kattava Datanhallinnan opas apuvälineeksi tutkijoille ja kaikille datanhallinnasta kiinnostuneille. Oppaaseen on koottu datanhallinnan keskeisimmät osa-alueet, jotka jokaisen tutkimusjärjestelmän toimijan olisi hyvä ottaa huomioon. Tutkijan avuksi on laadittu datanhallinnan suunnittelun muistilista, jonka lisäksi opas sisältää taustatietoa mm. tutkimusprosessista ja olemassa olevista palveluista.

TTA-hankkeen Tiedon saatavuus –työryhmän linjauksissa avoimen datan hyötyjä on kuvattu mm. näin: "Julkisesti rahoitetun tutkimuksen tulosten ja datan hyödyntämistä halutaan laajentaa ja lisätä, koska sen ymmärretään olevan monin tavoin hyödyllistä. Datan ja tutkimustulosten avoimuus mahdollistaa uuden liiketoiminnan ja edesauttaa innovaatioiden, kuten uusien palveluiden ja sovellusten, syntymistä. Avoimuus on myös taloudellista ja tehokasta: aiemmin kerätty data ja sen pohjalta syntyneet tutkimustulokset päätyvät globaalisti, nopeasti ja tasapuolisesti kaikkien kiinnostuneiden (mm. päätöksentekijöiden, kansalaisten ja yritysten) käyttöön."