ATT:n rahoittamia hankkeita

Helsingin yliopiston Fysiikan laitoksen llmastotieteen rajapinta  ̶  käyttäjien ehdoilla -hankkeessa kehitetään ilmastotutkimuksen rajapinta, joka liittää yhteen poikkitieteellisiä ilmastonmuutos-ja ilmastotieteellisiä tutkimusaineistoja vapaaseen käyttöön. Hankkeen tuloksena ilmastotutkimukseen liittyvä aineistot tuodaan suoraan käytettäviksi tuotteiksi.

Tampereen yliopiston Yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston Tietomilli mielipidepuntari on helppokäyttöinen käyttöliittymä keskeisiin tutkimusaineistoihin ja -tuloksiin suomalaisten yhteiskunnallisesta osallistumisesta, arvoista ja asenteista sekä näiden trendeistä. Keskeisin idea on tarjota täysin avoin käyttömahdollisuus aiheeseen soveltuvimpiin Tietoarkiston aineistoihin suoraan verkossa. Hanke saa rahoitusta opetus- ja kulttuuriministeriön Tieto käyttöön -rahoitushausta.

Turun yliopiston Informaatioteknologian laitoksen EVEX: biomedical data on open platform and universal standards -hankkeessa luodaan avoin resurssi data- ja biotieteilijöille. EVEX on tekstinlouhintaresurssi, joka kattaa PubMedin ja PubMed Centralin biolääketieteellisen kirjallisuuden. Lue lisää Turun yliopiston sivuilta: Tietoa louhiva EVEX laajenee Tietoa käytössä -varoin.

Helsingin yliopiston Seismologian instituutin FIRE-aineisto avoimesti verkkoon -hankkeessa luodaan verkossa vapaasti oleva GIS-relaatiotietokanta, josta voi ladata kaikkea FIRE-projektiin liittyvää seismistä aineistoa. Suomen valtio sai 2000-luvun alussa Venäjän velan kompensaationa mm. 12 M€ arvosta seismistä heijastusluotausaineistoa. Tämä FIRE-aineisto läpivalaisee Suomen kallioperän pääyksiköt neljällä linjalla yhteensä 2100 km matkalta. Aineisto on maailmanluokassakin ainutlaatuinen. Hanke saa rahoitusta Tieto käyttöön -rahoitushausta.

Aalto-yliopiston Semanttisen laskennan tutkimusryhmän Linked Open Data Science Service- eli LODSci-hankkeessa kehitetään prototyyppiä avoimen linkitetyn tiedon julkaisupalvelulle, joka auttaa tutkijoita yhdistämään eri lähteistä ja eri tutkimusaloilta peräisin olevaa dataa. Palvelun prototyyppiä testataan tapaustutkimuksin ja sen yhteydessä laaditaan interaktiivinen opetusmateriaali linkitetyn datan julkaisuun. Hanke saa rahoitusta opetus- ja kulttuuriministeriön Tieto käyttöön -rahoitushausta. Lue lisää Portti-verkkolehdestä: Linked Open Data Science

Hanken Svenska Handelshögskolanin Nopea Siirtyminen Avoimuuteen- eli NopSA-tutkimushanke pyrkii vakiinnuttamaan tutkijalähtöisen avoimen julkaisun Hankenin toimintatavaksi. Yliopiston kirjaston kanssa yhteistyössä tehtävässä avoimen julkaisun toimintamallin pilotoinnissa pyritään viemään Hankenin tieteelliset lehtijulkaisut kahden viimeisen vuoden ajalta verkkoon avoimeen jakeluun, aktivoimaan tutkijat tiedejulkaisujen avoimeen tallentamiseen Hankenin huippututkijoiden johdolla ja keräämään tietoa tutkimusdatojen avaamiseksi. Hanke saa rahoitusta Tieto käyttöön -rahoitushausta. Lue lisää Portti-verkkolehdestä: NopSA vie Hankenia kohti avointa tiedettä

Itä-Suomen ja Jyväskylän yliopistokirjastojen Suomi rinnakkaistallentamisen mallimaaksi -yhteishankkeen tavoitteena on luoda tiedejulkaisujen rinnakkaistallennukseen prosessi- ja palvelumalli, joka voidaan monistaa useimpiin suomalaisiin yliopistoihin. Rinnakkaistallennuksessa perinteisellä julkaisufoorumilla julkaistu artikkeli tallennetaan lisäksi oman oppilaitoksen ylläpitämään avoimeen julkaisuarkistoon kaikkien saataville. Kehitettävä malli liittää rinnakkaistallentamisen kiinteäksi osaksi tutkimustiedon raportointia. Hanke saa rahoitusta Tieto käyttöön -rahoitushausta. Lue lisää Portti-verkkolehdestä: Suomi rinnakkaistallentamisen mallimaaksi. Hankkeen loppuraportti Rinnakkaistallentaminen etenee Suomessa ja Surima-hankkeen tuotokset löytyvät Jyväskylän yliopiston JYX-arkistosta.

Turun yliopiston koulutussosiologian tutkimuskeskuksen Avoimen tieteen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden mittarit -hanke selvittää suomalaisen tutkimuksen ja varsinkin avoimen saatavuuden julkaisujen vaikuttavuuden mittaamista altmetriikan eli verkon ja sosiaalisen median näkyvyyden mittaamisen, tutkimisen ja analysoinnin avulla. Hankkeessa selvitetään miten altmetriikalla voidaan löytää perinteistä viittauksiin pohjautuvaa tapaa täydentäviä indikaattoreita tutkimusten laajan yhteiskunnallisen vaikuttavuuden arviointiin. Hanke saa rahoitusta opetus- ja kulttuuriministeriön Tieto käyttöön -rahoitushausta. Lue lisää Portti-verkkolehdestä: Avoimen tieteen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden mittarit

Seinäjoen ammattikorkeakoulun Avoimuuden lisääminen korkeakoulujen käyttäjälähtöisessä innovaatioekosysteemissä -hankkeessa kehittää toimintamallia, jonka avulla ammattikorkeakoulujen tuottama tieto ja osaaminen tuodaan näkyväksi ja halukkaiden käytettäväksi. Hankkeen painopisteinä on ammattikorkeakouluissa tuotetun tiedon konkretisointi, hallinta ja dokumentointi sekä hyödyntäminen varsinkin yrityskäytössä. Hanke saa rahoitusta Tieto käyttöön -rahoitushausta. Lue lisää Portti-verkkolehdestä: Ammattikorkeakoulujen tieto ja osaaminen näkyväksi

Tieteellisten seurain valtuuskunnan ja Kansalliskirjaston Kotimaiset tieteelliset lehdet avoimiksi ja vaikuttamaan- eli Kotilava-yhteishanke kehittää pysyvää mallia kotimaisten avointen lehtien rahoittamiseksi sekä kustannustehokasta teknistä alustaa tieteellisten julkaisujen käyttöön. TSV julkisti Journal.fi-lehtiportaalinsa vuonna 2017. Kotimaiset tieteelliset lehdet voivat osallistua uudentyyppisten rahoitusratkaisujen pilotointivaiheeseen.

Kansalliskirjaston Tieteen avoin julkaiseminen- eli TAJUA-projektin tavoitteena on lisätä merkittävästi suomalaisen tieteellisen työn avointa saatavuutta. TAJUA-projekti koostuu useista osaprojekteista, joissa yhtenäistetään avoimen julkaisemisen käytäntöjä, tarjotaan rinnakkaisjulkaisualusta, luodaan tutkimusdatan kuvailutyökalu, selvitetään avoimen julkaisun rahoitusmalleja, kehitetään tunnistepalveluja ja kehitetään aineistojen pitkäaikaissaatavuuden toimintatapoja.