Ajankohtaista ATT-hankkeessa Ajankohtaista ATT-hankkeessa

Takaisin

ATT–hankkeen vaikuttavuusarviointi julkaistiin

Opetus- ja kulttuuriministeriön tilaama ulkoinen arviointi Avoin tiede ja tutkimus -hankkeen kansallisesta ja kansainvälisestä vaikuttavuudesta julkaistiin pohjoismaisessa Avoimen tieteen foorumissa 22.11. Arvioinnin kohderyhmiksi valittiin tutkimusorganisaatiot ja näiden henkilöstö, tutkimusrahoittajat, hankkeen kansalliset sidosryhmät, työ- ja elinkeinoelämä sekä kansainväliset organisaatiot kuten UNESCO, OECD, Euroopan komissio, NordForsk ja Pohjoismaiden ministerineuvosto.

Yhteenvetona voidaan todeta, että ATT-hanke on kohderyhmien mukaan ollut dynaaminen, monitasoinen ja monitoimijalähtöinen avoimen tieteen ja tutkimuksen muutoksen vauhdittaja. Vaikuttavuutta tarkasteltiin kiinnostuksen herättämisen, strategioiden kehittymisen sekä arkikäytäntöjen näkökulmista. Kokonaisuudessaan ATT-hankkeella on ollut vahva vaikutus kohderyhmien kiinnostuksen herättämiseen avointa tiedettä kohtaan.

Arvioinnin mukaan vaikutus politiikkojen ja strategioiden syntyyn todettiin olleen keskivahva. Ruohonjuuritasolla vaikutus kohderyhmiin oli kuitenkin vain vähäinen, koska monet palvelut ja ohjeistukset ovat vasta kehittymässä ja isoin vaikutus syntyy myöhemmin tulevaisuudessa. Poikkeuksena viimeiseen olivat tutkimusrahoittajat, jotka ovat vahvasti aktivoituneet ohjeistuksen osalta.

Kohderyhmät tuottivat runsaasti ideoita hankkeen jatkokehittämiseen. Keskeiset teemat olivat: (1) aktiivinen osallistuminen kansainvälisillä foorumeilla, (2) hyvien käytäntöjen kokoaminen, (3) erityishuomio avoimeen innovaatioon ja (4) erityishuomio henkilöstön aktivointiin. 

Kaikki kohderyhmät korostivat jatkuvuuden merkitystä. Erityisesti kiitettiin nykyistä kokonaisvaltaista, osallistavaa ja käytäntölähtöistä otetta hanketyössä. Suomea pidetään avoimen tieteen ja tutkimuksen edelläkävijänä. Kansainväliset kohderyhmät ovat esittäneet ATT-hankkeen konseptointia ja hyvien käytäntöjen kansainvälistä vaihtoa.

Hankkeen arvioitsijana toimi KTT Lauri Tuomi (CEO, Profitmakers Oy) ja arviointityö tehtiin kesäkuun ja marraskuun 2016 välisenä aikana.

Raportti The accelerator of open science. The impact of the Finnish Open Science and Research Initiative

Raportin kopio Avointiede.fi-sivustolla

Raportin pysyvä tunniste http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2016112229504